Dijkversterking IJsseldijk Zwolle – Olst

De IJsseldijk tussen Zwolle en Olst beschermt de stad Zwolle en Salland tegen overstromingen. Het waterschap is van plan om deze dijk te versterken, omdat deze niet meer aan de veiligheidsnorm voldoet.

Deze website beschrijft het Voorkeursalternatief voor de dijkversterking per dijktraject en waarom deze wijze van versterken de voorkeur heeft. Het Voorkeursalternatief beschrijft het ontwerp van de dijk op hoofdlijnen en wordt de komende jaren in de planuitwerkingsfase verder uitgewerkt. Het concept-Voorkeursalternatief is in het voorjaar van 2019 besproken met bewoners en belanghebbenden. Iedereen kon reageren op het voorstel. De binnengekomen reacties en de verschillen tussen het concept-Voorkeursalternatief en het Voorkeursalternatief leest u hier.

Op 12 september 2019 neemt het waterschap een besluit over het Voorkeursalternatief voor dijkversterking.

Wat vindt u op deze website?

U vindt op deze website informatie over de verkenning naar versterking van de IJsseldijk Zwolle - Olst. De website bestaat uit vier onderdelen: 

  • Bekijk het Voorkeursalternatief: via deze pagina kunt u op de kaart het voorkeursalternatief voor de dijkversterking bekijken. Per deeltraject vindt u informatie over ontwerp en effecten.
  • Verkenningenrapport: dit rapport geeft een toelichting op de ontwerpstappen en onderzoeken in de verkenningsfase en onderbouwt het voorkeursalternatief. U kunt het volledige rapport via deze pagina doornemen.

  • Onderzoeken: hier vindt u een samenvatting van de impact op de omgeving van het voorkeursalternatief.

  • Extra informatie: op deze pagina leest u waar u meer informatie kunt vinden en kunt u verschillende onderzoeksrapporten downloaden.