Contact

Heeft u vragen over het project IJsseldijk Zwolle-Olst? Mail naar IJsseldijkZwolle-Olst@wdodelta.nl of bel met omgevingsmanagers: Joosje Bachman, Margreet Krol of Marijn Linde via 088 233 1200. En als u behoefte heeft aan een persoonlijk gesprek, dan komen we graag bij u langs.

Rapportages

De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken in de Verkenningsfase kunt u hieronder downloaden:


Wat is er gewijzigd in het VKA?

Het concept-Voorkeursalternatief is in het voorjaar van 2019 besproken met bewoners en belanghebbenden. Iedereen kon reageren op het voorstel en het Verkenningenrapport. Naar aanleiding van de binnengekomen reacties en adviezen is het volgende in het VKA en verkenningenrapport gewijzigd:

  • Ontvangen reacties verwerkt: De reacties die we hebben ontvangen zijn verwerkt in het Verkenningenrapport en gebundeld weergegeven in de reactienota VKA. Daarnaast is een notitie Draagvlak bijgevoegd waarin  reacties over het draagvlak voor het VKA uit bijeenkomsten, keukentafelgesprekken en de schriftelijke reacties zijn samengevat. Dit geeft het bestuur een goed overzicht van het draagvlak voor het voorgenomen besluit.
  • Er zijn 8 reacties binnengekomen die betrekking hebben op de keuze van het VKA. Deze zijn onderzocht, gewogen en beantwoord. De indieners van de reacties hebben allemaal persoonlijk bericht gekregen van het waterschap. De beantwoording van de reacties kunt u lezen in de reactienota VKA. De reacties hebben niet geleid tot een ander voorstel voor het VKA.  
  • Daarnaast zijn verschillende reacties binnengekomen over de onderzochte meekoppelkansen. Op basis van deze reacties heeft gemeente Olst-Wijhe besloten om de meekoppelkansen parallelweg en fietspad Den Nul-Wijhe te laten vervallen. De parallelweg biedt geen totaaloplossing om het landbouwverkeer uit de kern van Wijhe te weren en er is zeer weinig draagvlak voor de parallelweg en het fietspad. 
  • Voor het dijktraject 9, de Paddenpol, onderzoeken Provincie Overijssel, Rijkswaterstaat en het Rijk in samenwerking met het waterschap de haalbaarheid van een dijkverlegging. Recente beleidsontwikkelingen bieden nieuwe mogelijkheden om de kansen voor waterstandsdaling, ruimtelijke kwaliteit en natuurontwikkeling te financieren. Het VKA bestaat voor dit traject nu uit een dijkversterking en de dijkverlegging wordt als  mogelijkheid meegenomen. Voor 31 december 2019 wordt besloten of de dijkverlegging kansrijk is als VKA of vervalt. Dit is afhankelijk van de resultaten van het haalbaarheidsonderzoek.  Als onderdeel van het haalbaarheidsonderzoek wordt een inrichtingsplan opgesteld, in samenwerking met de bewoners en belanghebbenden.